Latest Issue

Just Accepted Online First List of Issues Document Types

Issue 10, 2023

 • REVIEW

  Cui-Zheng Zhang,Da-Ke Mao,Victoria E. Paluzzi,Cheng-De Mao

  2023, 41(10): 1501-1507. DOI: 10.1007/s10118-023-2998-z
  Published(online): 2023-09-21
  Abstract Full text L-PDF
  Abstract
  Supramolecular Polymerization of DNA Double-Crossover-Like Motifs in Various Dimensions
 • REVIEW

  Bo Hou,Wen-Bin Zhang,Yu Shao

  2023, 41(10): 1508-1524. DOI: 10.1007/s10118-023-3038-8
  Published(online): 2023-09-21
  Abstract Full text L-PDF
  Abstract
  Unconventional 2D Periodic Nanopatterns Based on Block Molecules
 • RESEARCH ARTICLE

  Luo-Jie Zhu,Gui-Nan Zhu,Wen-Ya Yan,Peng Sun,Jian-Bing Shi,Jun-Ge Zhi,Bin Tong,Zheng-Xu Cai,Yu-Ping Dong

  2023, 41(10): 1525-1532. DOI: 10.1007/s10118-023-3007-2
  Published(online): 2023-09-21
  Abstract Full text L-PDF
  Abstract
  Catalyst-Free Four-Component Spiropolymerization for the Construction of Spirocopolymers with Tunable Photophysical Properties
 • RESEARCH ARTICLE

  Jing Li,Sheng Wang,Huan-Jun Lu,Ying-Jia Lan,Xiao-Hong Li,Ying-Feng Tu

  2023, 41(10): 1533-1542. DOI: 10.1007/s10118-023-2996-1
  Published(online): 2023-09-21
  Abstract Full text L-PDF
  Abstract
  Chemical Recycling of Poly(ethylene furanoate) into Value-added Poly(ethylene-<italic style="font-style: italic">co</italic>-isosorbide furanoate)
 • RESEARCH ARTICLE

  Zhen-Zhen Sun,Yan-Ning Zhang,Hao-Yu Qiu,Xue-Ting Lu,Liang-Xuan Ren,Le-Fei Shen,Wen Li,Afang Zhang

  2023, 41(10): 1543-1554. DOI: 10.1007/s10118-023-2991-6
  Published(online): 2023-09-21
  Abstract Full text L-PDF
  Abstract
  Synthesis of Helical Poly(phenylacetylene)s Carrying Dendritic Pendants with Varied Branching Densities Through Polymerization in Different Solvents
 • RESEARCH ARTICLE

  Chun-Yan Lyu,Wei Xiong,Er-Qiang Chen,Hua Lu

  2023, 41(10): 1555-1562. DOI: 10.1007/s10118-023-3001-8
  Published(online): 2023-09-21
  Abstract Full text L-PDF
  Abstract
  Structure-Property Relationship Analysis of <sub>D</sub>-Penicillamine-Derived <italic style="font-style: italic">β</italic>-Polythioesters with Varied Alkyl Side Groups
 • RESEARCH ARTICLE

  Jie Zhang,Fan Ye,Jin-Lei Huo,Jian-Wen Peng,Rong-Rong Hu,Ben Zhong Tang

  2023, 41(10): 1563-1576. DOI: 10.1007/s10118-023-3019-y
  Published(online): 2023-09-21
  Abstract Full text L-PDF
  Abstract
  Diamines, CS<sub>2</sub> and Monoisocyanide-participated Polymerizations for Large-scale Synthesis of Polythioureas and Thioformamide
 • RESEARCH ARTICLE

  Hong-Xuan Chen,Ze-Peng Lei,Shao-Feng Huang,Huan Jiang,Kai Yu,Ying-Hua Jin,Wei Zhang

  2023, 41(10): 1577-1583. DOI: 10.1007/s10118-023-3022-3
  Published(online): 2023-09-21
  Abstract Full text L-PDF
  Abstract
  Poly(imine-amide) Hybrid Covalent Adaptable Networks <italic style="font-style: italic">via</italic> <italic style="font-style: italic">in situ</italic> Oxidation Polymerization
 • RESEARCH ARTICLE

  Xu-Dong Bai,Zi-Di Yu,Yao Li,Tian-Yu Zhang,Di Zhang,Jie-Yu Wang,Jian Pei,Da-Hui Zhao

  2023, 41(10): 1584-1590. DOI: 10.1007/s10118-023-3026-z
  Published(online): 2023-09-21
  Abstract Full text L-PDF
  Abstract
  <italic style="font-style: italic">n</italic>-Type Semiconductive Polymers Based on Pyrene-1,5,6,10-Tetracarboxyl Diimide
 • RESEARCH ARTICLE

  Jianliang Gong,Shenyang Ye,Yan Luo,Liqiong Xia,Bingyu Liu,Yiwang Chen

  2023, 41(10): 1591-1598. DOI: 10.1007/s10118-023-3008-1
  Published(online): 2023-09-21
  Abstract Full text L-PDF
  Abstract
  Contact Electrification Spectrum for Performance Enhancement Mechanism Investigation of Triboelectric Nanogenerators based on Silicone Elastomers with Different Surface Microstructures
 • RESEARCH ARTICLE

  Bing-Yu Zou,Lu-Hao Qiu,Huan-Yu Lei,Jin-Ming Liu,Wei-Feng Peng,Hong-Qin Zhao,Feng Bao,Ming-Jun Huang

  2023, 41(10): 1599-1608. DOI: 10.1007/s10118-023-3011-6
  Published(online): 2023-09-21
  Abstract Full text L-PDF
  Abstract
  Fluorinated Colorless Polyimides with High Heat-resistance and Low Birefringence
 • RESEARCH ARTICLE

  Yan-Cheng Wu,Guo-Tao Huang,Man-Yu Lian,Rui Liang,Hong-Lin Deng,Feng Gan,Yang-Fan Zhang,Ning-Bo Yi,Li-Yong Tian,Chun-Ping Ma,Yen Wei

  2023, 41(10): 1609-1616. DOI: 10.1007/s10118-023-3018-z
  Published(online): 2023-09-21
  Abstract Full text L-PDF
  Abstract
  Modified Triphenylmethane-based Polyimides with Improved Optical, Dielectric and Solubility Properties <italic style="font-style: italic">via</italic> Post-Polymerization Modification
 • RESEARCH ARTICLE

  Lu-Jun Huang,Ya-Tao Weng,Aqib Raiz,Zhi-Jie Mao,Xiao-Hua Ma

  2023, 41(10): 1617-1628. DOI: 10.1007/s10118-023-3012-5
  Published(online): 2023-09-21
  Abstract Full text L-PDF
  Abstract
  Remarkably Improved Gas Separation Performance of Polyimides by Forming “Bent and Battered” Main Chain Using Paracyclophane as Building Block
 • RESEARCH ARTICLE

  Zhi-Ming Zhong,Feng Peng,Lei Ying,Zhen-Qiang Huang,Wen-Kai Zhong,Gang Yu,Yong Cao,Fei Huang

  2023, 41(10): 1629-1637. DOI: 10.1007/s10118-023-2973-8
  Published(online): 2023-09-21
  Abstract Full text L-PDF
  Abstract
  Infrared Photodetectors and Image Arrays Made with Organic Semiconductors
 • RESEARCH ARTICLE

  Lu-Jing Shao,Sheng-Nan Chen,Yu-Meng Wang,Zheng Li,Xiao-Song Shi,Hao-Ran Long,Lang Jiang,Jue-Han Yang,Ya-Li Qiao,Yan-Lin Song

  2023, 41(10): 1638-1645. DOI: 10.1007/s10118-023-2979-2
  Published(online): 2023-09-21
  Abstract Full text L-PDF
  Abstract
  Vapor-Induced Coating Method for Well-Aligned and Uniform Organic Semiconductor Single Crystals
 • RESEARCH ARTICLE

  Zi-Lin Wang,Di Huang,Mei-Yu Zhang,Xin-Xin Fu,Ying Luo,Lei Zou,Si-Jia Gao,Zhuo Zhao,Ya-Fei Wang,Yan Zhang,Yong-Jun Zhang

  2023, 41(10): 1646-1655. DOI: 10.1007/s10118-023-2995-2
  Published(online): 2023-09-21
  Abstract Full text L-PDF
  Abstract
  Responsive Hybrid Poly(vinyl alcohol) Hydrogel Membranes with Embedded Microgels as Valves
 • RESEARCH ARTICLE

  Huan Liang,Ya-Wen Liu,Hong-Tu Xu,Yang Yang,En-Jian He,Zhi-Jun Yang,Yen Wei,Yan Ji

  2023, 41(10): 1656-1662. DOI: 10.1007/s10118-023-3031-2
  Published(online): 2023-09-21
  Abstract Full text L-PDF
  Abstract
  Thiol-acrylate Catalyst Enabled Post-Synthesis Fabrication of Liquid Crystal Actuators
0